Algemene voorwaarden voor coaching / workshops / trainingen/VIP traject/ e.d. (zie aanbod op de website):

Bij boeking/inschrijving van een workshop of andere sessies zoals yoga, creatieve sessies, relaxatietherapie, begeleiding van kinderen en jongeren en bij de start van een begeleidingstraject geeft de cliënt/de ouder(s)  duidelijk aan dat hij/zij akkoord is (zijn) met de algemene en specifieke voorwaarden.

 1. Alle workshops en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Deze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de workshops en cursussen.
 2. Indien de cliënt beslist om de cursus stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd -Restitutie wordt niet gedaan.
 3. De cliënt is er zich van bewust dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum omwille van diverse omstandigheden t.t.z. facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Devijfklaver zal in dit geval steeds een gedegen compensatieregeling treffen voor de cursist. De cursist kan daarbovenop kiezen om deze training/workshop/cursus op de voorgestelde nieuwe datum of een andere editie naar keuze van dezelfde workshop/training/cursus binnen een periode van 2 jaar aan te vangen. Restitutie van eventueel betaalde voorschotten wordt niet gedaan.
 4. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of therapeutische sessie.
 5. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes.
 7. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere begeleiding, yogales of workshop. Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan actitiveiten van Devijfklaver deel te nemen.
 8. Deelname aan trainingen, workshops, therapie, yoga, creatieve sessies is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 9. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor de aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 10. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
 11. Indien de betaling niet volledig contant gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 2,5 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 12. Bovendien, na ingebrekestelling zal de klant als forfaitaire schadevergoeding, voor schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen met een minimum van 125,00€ behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden.
 13. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Oudenaarde.